Το βιβλίο του Μιχάλη Παπαδόπουλου, Ομότικου Ομότιμος Κα­θη­γη­τής, Πρώην Πρύ­τα­νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο Η αιωνιότητα της στιγμής γηρατειά – θάνατος – επέκεινα – ευτυχία, των εκδόσεων Επίκεντρο, θα παρουσιαστεί την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκη.

Για το βι­βλίο θα μι­λή­σουν οι:

Γε­ώρ­γι­ος Λυ­σα­ρί­δης, Εκ­παι­δευ­τι­κός.

Ολυ­μπία Γκί­μπα - Τζι­α­μπί­ρη, Ομότιμη Κα­θη­γή­τρια Ια­τρι­κής, πρώην Αντι­πρύ­τα­νις Α.Π.Θ.

Άσπα Χα­σι­ώ­τη, Δρ. Φι­λο­λο­γί­ας, Γε­νι­κή Δι­ευ­θύ­ντρια Εκ­παιδ. Μα­ντου­λί­δη.

Αθα­νά­σι­ος Κα­ΐ­σης, Ομότιμος Κα­θη­γη­τής Νο­μι­κής Α.Π.Θ., Πρό­ε­δρος του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

και ο συγ­γρα­φέ­ας του βι­βλίου, Μι­χά­λης Πα­πα­δό­που­λος, Ομότιμος Κα­θη­γη­τής, Πρώην Πρύ­τα­νης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τη συ­ζή­τη­ση θα συ­ντο­νί­σει ο Κώ­στας Μπλι­άτ­κας, Δη­μο­σι­ο­γρά­φος, Συγ­γρα­φέ­ας.

Δευ­τέ­ρα 14 Νο­εμ­βρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Αίθου­σα Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λίου (Δη­μαρ­χι­α­κό Μέ­γα­ρο, Θεσ­σα­λο­νί­κη)

Μπο­ρεί­τε να πα­ρα­κο­λου­θή­σε­τε την εκ­δή­λω­ση ζω­ντα­νά μέ­σω:

https://youtu.be/pucBFyVF8Qo

https://www.facebook.com/epikentro.publishers/live/