Με δύο νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε η σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στην στην οδό Κατούνη.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας για τη χρήση του 2022, καθώς -με βάση τις εγκριθείσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις- λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων δεν υπάρχουν κέρδη προς διανομή.

Επίσης, σε συνέχεια της από 23/8/2023 παραίτησης του Δ. Κωνσταντακόπουλου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας και portfolio manager της ΕΕΣΥΠ για τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και ΤΑΙΠΕΔ, και προς αντικατάσταση του Θεόδωρου Κουλούρη (η θητεία του είχε λήξει και παραταθεί μέχρι τη Γ.Σ.), νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τοποθετήθηκαν οι: Ιωάννης Τσιτσόπουλος, τοπογράφος μηχανικός, και Ιωάννα Δοβλέτογλου, δικηγόρος, αμφότεροι με τετραετή θητεία.

EYATH.SYNELEFSI.4.9.20231 2

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Άγι Παπαδόπουλου, Γρηγορίου Πενέλη και Νικόλαου Κλείτου ανανεώθηκε, ενώ επανεκλέχθηκαν οι δύο πρώτοι στις θέσεις των προέδρου και αντιπροέδρου της ΕΥΑΘ, αντίστοιχα.

Εξάλλου, ανανεώθηκε για ένα έτος η θητεία του Νικόλαου Κλείτου, της Σοφίας Αμμανατίδου και της Μαρίας Πεταλά στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον πρώτο στον ρόλο του προέδρου.

«Η μεσοπρόθεσμη προοπτική που μας προσφέρει ο ενεργειακός σχεδιασμός και η δρομολόγηση - ολοκλήρωση όλων των μεγάλων τεχνικών έργων της ΕΥΑΘ, παρέχουν τα εχέγγυα βιώσιμης ανάπτυξης και οικονομικής σταθερότητας της εταιρείας», επισήμανε ο επανεκλεγείς πρόεδρος της ΕΥΑΘ Άγις Παπαδόπουλος, του οποίου η θητεία ανανεώθηκε για άλλα τέσσερα χρόνια. «Με το βλέμμα στραμμένο στις σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, επενδύουμε στη δημιουργία χρηματοοικονομικής αξίας για την ΕΥΑΘ, αξίας για το τοπικό μας περιβάλλον, την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, τους εργαζόμενους και τους πελάτες μας», κατέληξε ο πρόεδρος της εταιρείας Άγις Παπαδόπουλος.

«To 2022 ήταν μια δύσκολη χρονιά σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, ήταν όμως και χρονιά κατά την οποία θέσαμε τις βάσεις για το νέο, ‘πράσινοενεργειακό μας μοντέλο. Η ενεργειακή κρίση αύξησε σημαντικά τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας οξύνοντας παράλληλα τη μεταβλητότητά τους. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, ωστόσο η εταιρεία μας εφάρμοσε εξορθολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, με παράλληλη στροφή σε φθηνό, ‘πράσινορεύμα και μακροχρόνια σταθερότητα στο ενεργειακό κόστος μέσω της σύναψης συμβάσεων PPAs. Δεδομένου ότι οι ΑΠΕ αποτελούν τη φθηνότερη τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής, χάρη στην τροφοδοσία μας μεπράσινορεύμα εκτιμούμε ότι θα επιστρέψουμε σταδιακά σε επίπεδα κόστους προ κρίσης, μειώνοντας παράλληλα το ανθρακικό μας αποτύπωμα», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης, αναφερόμενος στη βασική αιτία αρνητικών αποτελεσμάτων κατά τη χρήση του 2022. 

Παράλληλα, η Γ.Σ. ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση της ΕΥΑΘ και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, όπως και τις εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τη χρήση του 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022). Ενέκρινε επίσης τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. και απάλλαξε τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης. Ομοίως, ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση του 2022 (παρέμειναν σταθερές στα ίδια επίπεδα), σύμφωνα πάντα με την πολιτική αποδοχών της εταιρείας και την έκθεση αποδοχών. Εξάλλου, επικύρωσε την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σχετικά με τον ορισμό ελεγκτικής εταιρείας για την οικονομική χρήση του 2023 και ενέκρινε τις αμοιβές της. Τέλος, δόθηκε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη διευθύνσεων της εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.

Εξάλλου, ανανεώθηκε για ένα έτος η θητεία του Νικόλαου Κλείτου, της Σοφίας Αμμανατίδου και της Μαρίας Πεταλά στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ., με τον πρώτο στον ρόλο του προέδρου.