• Διανομή μερίσματος 0,2186 ευρώ / μετοχή αποφάσισε η σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ
  • Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής - θερμικής ενέργειας, διαχείριση βιομάζας στην «ατζέντα» της εταιρείας

Τη μετεξέλιξη της ΕΥΑΘ σε μια σύγχρονη ΔΕΚΟ με διευρυμένες δραστηριότητες, που «παρακολουθούν» τα καίρια ζητήματα περιβάλλοντος κι εξοικονόμησης ενέργειας, επικύρωσε με τις αποφάσεις της η σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζοντας επιπλέον διανομή μερίσματος 0,2186 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2021.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την εναρμόνισή του με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου, αλλά και την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων.

EYATH.GENIKH.SYNELEFSI.8.9.2022 1

Οι τελευταίες σχετίζονται με: την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, την απόκτηση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκούς σταθμούς ή άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την έρευνα και εκμετάλλευση της γεωθερμίας, την επεξεργασία θαλάσσιου ή υφάλμυρου νερού, με σκοπό την αφαλάτωση και την εμπορία πόσιμου ύδατος ή με σκοπό την άρδευση, και τέλος τη διαχείριση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και βιομάζας.

«Ανοίγουμε το βήμα μας για την επόμενη μέρα, προσαρμοζόμαστε στη νέα εποχή, καθώς είναι προφανές ότι οι κοινωνίες κι οι οικονομίες μας μεταλλάσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Επιδίωξή μας είναι, μέσα σ’ αυτό το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον, να συνεχίσουμε το έργο μας για μια πόλη με ανθεκτικές υποδομές δίνοντας έμφαση στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνηση και της βιώσιμης ανάπτυξης», επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος.

«Προσπαθούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας, να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές του σύγχρονου επιχειρείν, με διαφανείς διαδικασίες και κοινωνικά - περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο μάνατζμεντ. Παράλληλα, μας ενδιαφέρει να παρουσιάζουμε σταθερούς προϋπολογισμούς με υψηλές μερισματικές αποδόσεις προς όφελος των μετόχων, ώστε να διασφαλίζουμε την αναπτυξιακή προοπτική της εταιρείας», συμπλήρωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση της ΕΥΑΘ και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, όπως και τις εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τη χρήση του 2021. Ενέκρινε επίσης τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. και απάλλαξε τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης. Ομοίως, ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση του 2021, σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της εταιρείας και την έκθεση αποδοχών, επικύρωσε την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή κατά τη χρήση του 2021 και ενέκρινε τις αμοιβές του.

Επίσης, εγκρίθηκε η αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών και ανακοινώθηκε η εκλογή στο Δ.Σ. του Δ. Κωνσταντακόπουλου ως μη εκτελεστικού μέλους (μετά την παραίτηση του Γ. Σάτλα). Δόθηκε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη διευθύνσεων της εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24) και, τέλος, επαναβεβαιώθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.

Τον εποπτεύοντα υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Σ. Καλαφάτη, εκπροσώπησε ο Θεοφύλακτος Παπαδόπουλος, αναπλ. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ΥΜΑ-Θ.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.