Το ενισχυμένο κοινωνικό προφίλ της ΕΥΑΘ με την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής της η οποία επέφερε μειώσεις στα τιμολόγια, οι αυξημένες προβλέψεις επισφαλειών λόγω εφαρμογής νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου και το αυξημένο κόστος ενέργειας αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2019 της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 35,6 εκατ. ευρώ έναντι 39,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 9,58%), τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ έναντι 14,98 εκατ. ευρώ (μείωση 33,05%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 6,6 εκατ. από 10,8 εκατ. (μείωση 38,85%). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαμορφώθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο 2019 σε 12,98 εκατ. ευρώ έναντι 17,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εμφανίζοντας μείωση 24,53%. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν την 30ή Ιουνίου 2019 στα 82,7 εκατ. ευρώ έναντι 71,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μια αύξηση της τάξης του 15,47%.

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επηρεάστηκαν κυρίως από το αυξημένο κόστος ενέργειας και την αναγκαστική εφαρμογή νέου λογιστικού προτύπου, το οποίο επέφερε μεγαλύτερες προβλέψεις επισφαλειών, σε συνδυασμό με μειωμένα έσοδα από την κατανάλωση ύδρευσης. Ως εκ τούτου, το επίκεντρό μας για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα είναι η βελτίωση των λειτουργικών μας επιδόσεων και η αξιοποίηση των ταμειακών μας διαθεσίμων για την υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τον μετασχηματισμό της εταιρείας μας», επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., κ. Νάρκισος Γεωργιάδης.

«Τηρώντας πάντοτε τις διαδικασίες της προβλεπόμενης νομοθεσίας για τα δημόσια έργα, βρισκόμαστε στο σημείο εκκίνησης σημαντικών επενδύσεων, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και της ποιότητας ζωής των Θεσσαλονικέων. Παρά τα μειωμένα κέρδη του πρώτου εξαμήνου 2019, η συνεχιζόμενη υγιής χρηματοοικονομική και ταμειακή βάση της εταιρείας μάς επιτρέπει να επενδύσουμε σε μεγάλα έργα δημιουργώντας προοπτικές για το μέλλον της πόλης σύμφωνα με το στρατηγικό μας σχέδιο», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.